T:RAF - Twój: Rozwój, Aktywność, Forma

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
NiedobczyceNiewiadomNiedobczyceNiewiadomNiedobczyceNiedobczyce - Niewiadom
Jesteś tutaj: Strona główna » Partnerzy » Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku

link do strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, istniejący jako jednostka organizacyjna Miasta Rybnik od 1990 r., zapewnia realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zarówno gminnych jak i powiatowych, a w szczególności gwarantuje wielozakresową pomoc rodzinie z wykorzystaniem możliwości działania wszystkich służb pomocowych na szczeblu lokalnym.


Zakres zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku obejmuje m.in:

 

 • przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą,
 • pracę socjalną,
 • specjalistyczne szkolenia dla kadry pracującej z osobami z grup szczególnego ryzyka,
 • tworzenie mieszkań chronionych,
 • tworzenie ośrodków dla osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (bezrobotnych, bezdomnych, usamodzielnianych wychowanków placówek i rodzin zastępczych oraz osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi) oraz rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • pobudzanie społecznej aktywności, ukierunkowanej na zaspakajanie własnych potrzeb – od pomocy ku samopomocy,
 • prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
 • organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania zawodowym rodzinom zastępczym niespokrewnionym z dzieckiem,
 • zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,
 • pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu,
 • przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom, opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 • pomoc w integracji ze środowiskiem osób, mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego  i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się,
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,
 • pomoc osobom, mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy,
 • analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,  opracowanie i realizację programów, zgodnych z celami strategii integracji i polityki społecznej, jak również wdrażanie działań i przygotowywanie projektów, umożliwiających wykorzystanie środków finansowych funduszy strukturalnych.

Newsletter

Zapisz się do newslettera, a prześlemy Ci najnowsze informacje o projekcie!

 

 

Newsletter

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej

44-200 Rybnik

ul. Żużlowa 25

tel. +48 32 422 11 11 w. 35

Mirosław Górka - koordynator

e-mail:koordynatorops@trafrybnik.pl

biuro projektu:

e-mail:biuroops@trafrybnik.pl

Program UE

 • Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
 • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
 • Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Strona Internetowa Bez Barier
Serwis spełnia wytyczne dostępności WAI:AA (WCAG 1.0 Priority 2) oraz Section 508